5 dekninger skreddersydd for deg

Som medlem i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er du automatisk omfattet av den obligatoriske grunnforsikringen som forbundet har fremforhandlet for sine medlemmer.

obligatorisk forsikring nff.jpg

Er du studentmedlem kan du kjøpe grunnforsikringen til kun kr 756 per år. Dette er under halv pris. For å kjøpe forsikringen må du levere tilfredsstillende egenerklæring på helse.

Forsikringen består av fem dekninger, som ikke kan kjøpes hver for seg:

 • Livsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Ulykkesforsikring – med faginvaliditet
 • Forsikring ved kritisk sykdom
 • Advokatforsikring

Alt dette har du inkludert i grunnforsikringen for kun kr 228 per måned.

Livsforsikring 

Ved død blir en forsikringssum på kr 600 000 utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det året du fyller 70.

Uføreforsikring

Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år. 

Eksempel: 
Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt: 

30 år: kr 350 000
40 år: kr 250 000
50 år: kr 150 000 

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40% varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved død og/eller uførhet?

Dersom du ønsker høyere forsikringssum, utover det som inkluderes i den obligatoriske forsikringen, kan du kjøpe ekstra livs- og/eller uføreforsikring for deg og din ektefelle/samboer.

Les mer om NFFs tilleggsforsikringer for død og uførhet her

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssum er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 70.

Faginvaliditet

Ulykkesforsikringen har dekning for faginvaliditet. Det betyr at den gir en forhøyet invaliditetsgrad for skade på vitale kroppsdeler som knytter seg til utøvelse av fysioterapi. Særlig gjelder dette fingre, hender, armer, syn og hørsel.

Behandlingsutgifter

Ulykkesforsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved ulykke? 

Les mer om NFFs tilleggsforsikring for ulykke her

Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikringen gir engangserstatning på kr 100 000, og utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70.

Noe av det som gir rett til erstatning er:

 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Gjennomført hjerteoperasjon
 • Gjennomført angioplastikk
 • Kreft
 • Hjernesvulst
 • Multippel sklerose
 • Motornevronsykdom
 • Tap av taleevne
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Døvhet
 • Blindhet
 • Lammelser
 • Store brannskader
 • Tap av ben og armer

 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved kritisk sykdom? 

NFF har en meget gunstig kritisk sykdomsforsikring som kan kjøpes av deg selv og/eller ektefelle/samboer. Du kan kjøpe dekning i klosser av kr 200 000 opp til 1 million.

Les mer om hvordan du kan kjøpe ekstra kritisk sykdomsforsikring her

Advokatforsikring – privatrettslige forhold

Forsikringen dekker 20 timer juridisk rådgivning per år, og advokathjelp ved tvister med inntil 3 millioner per forsikringstilfelle per år.

Du kan få bistand med følgende forhold:

 • Privat kjøp og salg av bil, båt m.m.
 • Forbrukerkjøp
 • Håndverktjenester
 • Familierett og arverett
 • Rettsforhold knyttet til fast eiendom
 • Naboforhold etter naboloven
 • ID-tyveri, herunder websafe
 • Førerkortbeslag
 • Fremtidsfullmakt
 • Trygderett

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar