Yrkesskadeforsikring

Alle foretak med ansatte, er pliktig å tegne yrkesskadeforsikring. I henhold til Lov om yrkesskadeforsikring skal denne dekke skader påført ansatte i arbeidstid, på arbeidssted og i arbeidsgivers tjeneste. NFF har gunstige løsninger både for fysioterapeuter, kontoransatte, resepsjonister og rengjøringspersonale.

yrkesskade.jpg

Vårt tilbud omfatter også frivillig yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende. For å få en like komplett løsning som ansatt, må folketrygdens ordning med Frivillig trygd for selvstendig næringsdrivende kjøpes i tillegg.

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger:

Påførte merutgifter

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden, erstattes individuelt, f.eks fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner og ødelagte klær.

Fremtidige merutgifter

Dersom skaden eller sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke slike utgifter.

Inntektstap

Det gis erstatning fram til endelig oppgjør for skaden/sykdommen, dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode.

Tap av fremtidig inntekt

Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig svekket ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg.

Ménerstatning

Ménerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 % og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg.

Dødsfallerstatning

Ektefelle/samboer til ansatte som dør, har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15G (kr 1 779 300). Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn som avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger.

Utvidet persondekning

Du kan forbedre yrkesskadeforsikringen til å dekke:

  • Fritidsulykker
  • Kriseforsikring
  • Yrkesskader som gir under 15 % medisinsk invaliditet

Fritidsulykkesforsikring

Fritidsulykkesforsikring dekker skader som følge av ulykker i fritiden.
Forsikringen er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikring for å forbedre persondekningene. Forsikringen dekker hele døgnet. Du unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om forsikringen omfattes av lov om yrkesskade for de ansatte.

Kriseforsikring

Denne tilleggsdekningen dekker 10 timers psykologhjelp ved alvorlige hendelser som ran, voldtekt, dødsfall, brann, innbrudd og alvorlig ulykkesskade.

Bestilling

Ta kontakt med forsikringskontoret for å bestille yrkesskadeforsikring. 

nav-logo-hvit.jpg

Frivillig yrkesskadetrygd i NAV

For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade, bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen vurdere Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. 

Frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom.

I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon i arbeidsevne, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %.

Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene.

Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende. Dersom du er ansatt – også i eget AS – trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Men ditt AS – som arbeidsgiver – må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte.

Koronasmitte dekkes

Fra 01.03.2020 er helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb og får alvorlige komplikasjoner dekket av yrkesskade-forsikringen.

Covid-19 er altså nå oppført som en godkjent yrkes-sykdom.

Spørsmål og svar