Tjenestepensjon

Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Selvstendig næringsdrivende kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie.

tjenestepensjon.jpg

Du kan spare inntil 7 % av brutto personinntekt mellom 1G (kr 118 620) og 12G (kr 1 423 440), og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt.

For å kjøpe egen tjenestepensjon kreves det at du er registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer.

Lave kostnader

NFFs tjenestepensjon er forhandlet frem for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon. 

Forutsten utgiftene til sparing og innskuddsfrita påløper følgende omkostninger:

  • Administrasjonskostnader på kr. 510 per ansatt per år (0,43 % av G). Tillegg på kr. 119 (0,10 % av G) hvis uførepesnjon tilknyttes.
  • Forvaltningskostnader er 0,25 % for indeksforvaltede pensjonsprofiler.

Innskuddsfritak

I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykmelding.

Uførepensjon

For å sikre deg enda bedre, kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjonen fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt arbeidsevne med minst 20 % i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding, dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag.

Plikt til å etablere tjenestepensjon

Driver du et foretak med ansatte er du pliktig å ha tjenestepensjon. Fra 2022 blir minimumskravet 2 % av lønn mellom 0G (kr 0) og 12G (kr 1 423 440). Alle ansatte uavhengig alder og stillingsprosent skal være med. 

I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre.

Sparing for bedrifter med ansatte

Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %.

Innskuddsgrensene er slik:

  • opp til 7 % av lønn inntil 7,1 G (kr 842 202)
  • opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr 1 423 440)

Spørmål?

Ta kontakt med forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar